Hóa Chất Tinh Khiết (Hóa Chất Thí Nghiệm)

hoa chat tinh khiet xilong chemicalĐể đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa chất tinh khiết cho việc áp dụng thí nghiệm và đòi hỏi sản phẩm có chất lượng cao. Hiện nay Công ty TNHH TM Tân Phú Trung đã nhập mặt hàng hóa chất tinh khiết của tập đoàn Xilong Chemical (Trung Quốc) để cung cấp cho Quý khách.

Danh mục sản phẩm của chúng tôi được cập nhật bên dưới, một số sản phẩm có sẵn, một số hóa chất hiếm cần đặt hàng theo số lượng sẽ có thời gian đặt hàng từ 7 đến 14 ngày.

Lưu ý: Một số hóa chất tinh khiết Xilong có thể bán lẻ, một số khác bán theo thùng, 1 thùng có trọng lượng thông thường 10 kg.

Tiêu chuẩn chất lượng: Nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu.

Sau đây là danh mục sản phẩm hóa chất tinh khiết ( cập nhật mỗi ngày ) :

 

STT Tên Hóa Chất Tinh Khiết Xilong Công Thức Cách Tính
1 1- Napthol C10H8O Kg
2 2 – Napthol C10H7O10  
3 1 – Amino – 2 – naphthol – 4 Sunlfonic acid   Kg
4 1,1,2,2 – Tetra Chloro etan C4H80 Lit
5 1 – 10 Phenal throlin C12H8N2.H20 Kg
6 Acetaldehyt CH3CH0 Kg
7 Acetamide C2H5NO Kg
8 Acetic Acid CH3COOH Kg
9 Aceton CH3COCH3 Lit
10 Aceton Nitrile CH3CN Ml
11 Acid Chrome Blue K C16H9N2Na3O12S3 Kg
12 Acid Nitric HNO3 LÝt
13 Acid Stearic  C18H36O2 Kg
14 Acrylic acid C3H4O2 Lit
15 Active Carbon C kg
16 Aluminum Chlorua AlCl3 Kg
17 Aluminum Oxit Al2O3 Kg
18 Aluminum Nitrat Al(NO3)3 Kg
19 Aluminum Potassium Sunphat Kal(SO4)2 Kg
20 Aluminum Powder Al Kg
21 Aluminum kim loại ( Nhôm lá ) Al Kg
22 Aluminum Sunphat Al2(SO4)3 Kg
23 Amino Acetic Acid ( Glycin) C2H5NO2 Kg
24 Amonium Acetat NH4CH3COO Kg
25 Amonium cacbonat (NH4)2CO3 Kg
26 Amonium Chlorua NH4Cl Kg
27 Amonium cerium (IV) Sunphat tetrahydrat    
28 Amonium Citrat Basic (NH4)3C6H5O7 Kg
29 Amonium Di Hydro Photphat NH4H2PO4 Kg
30 Amonium Dichromate (NH4)2Cr2O7 Kg
31 Amonium Ferous Sunphat  (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Kg
32 Amonium Feric Sunphat NH4FE(SO4)2.12H2O Kg
33 Amonium Florua Nh4F Kg
34 Amonium Hydro Cacbonat NH4HCO3 Kg
35 Amonium Hydro photphat (NH4)2HPO4 Kg
36 Amonium Hydroxit NH4OH Lit
37 Amonium Meta Vanadate   Kg
38 Amonium Molypdate (NH4)6Mo7O24.4H20 Kg
39 Amonium Nitrat  NH4NO3 Kg
40 Amonium Oxalat   Kg
41 Amonium Per Sunphat (NH4)2S2O8 Kg
42 Amonium Sunphat (NH4)2SO4 Kg
43 Amonium Sunphit (NH4)2S Lit
44 Amonium thio Cyanat Nh4SCN Kg
45 Anilin   Lit
46 Anhydric Phthalic   Kg
47 Anhydrous Ancohol – Ethanol C2H5OH LÝt
48 Antimony potassium Tartrate   Kg
49 Ascobic Acid C6H8O6 Kg
50 Barium Chlorua BaCl2 Kg
51 Barium Cacbonat BaCO3 Kg
52 Barium Hydroxit Ba(OH)2 Kg
53 Barium Nitrat Ba(NO3)2 Kg
54 Barium Sunphat BaSO4 Kg
55 Benzal dehyd   Kg
56 Benzen C6H6 Lit
57 Benzoic Acid H3PO3 Kg
58 Benzotriazo   Kg
59 Benzyl Alcol C6H5CH2OH Lit
60 Bismut Sub Nitrat 4BiNO3(OH)2.BiO(OH) Kg
61 Boric Acid H3BO3 Lit
62 Boromocresol Green C21H14BR4O5S Kg
63 Bromo Phenol Blue   Kg
64 Bromo Thymol Blue C27H28Br2O5S Kg
65 Bromua Br Lit
66 Butyl Acetat CH3COOC4H9 Kg
67 Calcein   Kg
68 Cacbon Di sunfua   Kg
69 Cancium Cacbonat CaCO3 Kg
70 Cadium Chlorua CdCl2 Kg
71 Cadimi Sunphat Cd SO4 Kg
72 Cadiminum Nitrat Cd(NO3)2 Kg
73 Cancium Chlorua (Khan) CaCl2 Kg
74 Cancium Chlorua .H2O CaCl2.H2O Kg
75 Cancium Florua CaF Kg
76 Cancium Hydroxit Ca(OH)2 Kg
77 Cancium Metal Ca Kg
78 Cancium Nitrat Ca(NO3)2 Kg
79 Cancium Oxit CaO Kg
80 Cancium Photphat Ca2(PO4)3 Kg
81 Cancium Sunphat CaSO4 Kg
82 Carmine   Kg
83 Chlorofoc  CHCL3 Lit
84 Chloro Benzen C6H5CL Lit
85 Chrom oxit Cr2O3 Kg
86 Chromic Acide CrO2 Lit
87 Chromium Tri oxit   Kg
88 Chrom III Chloride BrCl3 Kg
89 Chrom Nitrat   Kg
90 Citric Acid C6H8O7 LÝt
91 Cobalt Cacbonat   Kg
92 Cobalt Chlorua CoCl2 Kg
93 Cobalt Nitrat Co(NO3)2 Kg
94 Cobalt Sunphat CoSO4 Kg
95 Congo red   Kg
96 Copper I Chlorua  CuCl Kg
97 Copper II Chlorua CuCl2 Kg
98 Copper II Oxide CuO Kg
99 Copper Nitrat Cu(NO3)2 Kg
100 Copper Powder (Đồng bột) Cu Kg
101 Copper Sunphat khan CuSO4 Kg
102 Copper Sunphat.H2O CuSO4.H20 Kg
103 Cyclo hexan C6H12 Lit
104 Cylo Hexanon C6H11OH Lit
105 Dextrin (C6H10O5)n.xH2O Kg
106 Di Amonium Hydrogen Citrate (NH4)3C6H5O7 Kg
107 Di Butyl phthalat C16H22O4 Kg
108 Di Chloro ethan C2H4CL2 Lit
109 Di Chloromethan ( Methylen Chloride) CH2CL2 Lit
110 Di Ethanol Amin OHCH2CH2NH2 Lit
111 Di Ethyl Amin (C2H5)2NH Kg
112 Di Ethylen glycol C4H10O3 Lit
113 Di methyl amino Benzal dehyt   Kg
114 Di Methyl Formanide (CH3)2HCON Kg
115 Di Methyl Sunfua oxit C2H6O5 Kg
116 Di Phenyl amin   Kg
117 Di Sodium hydro photphat. H2O Na2HPO4 Kg
118 Eosin Y   Kg
119 Ethanol Amin OHCH2CH2NH2 Lit
120 Ether Ethylic   Lit
121 Ether Petrol 30 – 60   Lit
122 Ether Petrol 60 -  90   Lit
123 Ethyl Acetat   Kg
124 Ethylen Di amine   Kg
125 Ethylen Glycol C2H6O2 Kg
126 Erio Chrome black C20H12N3NaO7S Kg
127 Feric Chlorua FeCl3 Kg
128 Feric oxit Fe2O3 Kg
129 Ferous Chlorua FeCl2 Kg
130 Ferous Nitrat Fe(NO3)2 Kg
131 Feric Nitrat Fe(NO3)3 Kg
132 Ferrous Sunphat FeSO4 Kg
133 Ferrous III Sunphat Fe2(SO4)3 Kg
134 Ferous Sunphua FeS Kg
135 Fluoreson (Calcein ) C30H24N2Na2O13 Kg
136 Formalin HCHO Lit
137 Formic Acid HCOOH Lit
138 Fuchsin basic C20H20ClN3 Kg
139 Fuchsin Acid   Lit
140 Gelatin   Kg
141 Gentian Violet   Kg
142 Giem sa   Kg
143 Glucoza C6H12O6.H20 Kg
144 Glycerin C3H8O3 Ml
145 Hexamethylen Tetramin ( Urotopin ) C6H12N4 Kg
146 Hydro Chloric Acid HCl Lit
147 Hydro Floric Acid HF Lit
148 Hydrogen peoxit H2O2 Lit
149 Hydroxyl Amin N2H4HCl Kg
150 Indigo Carmine    
151 Iot I2 Kg
152 Iso Amyl Alcol C5H11OH Ml
153 Iso Buthanol C4H9OH Lit
154 Iso Octan C8H18 Lit
155 Iso Propanol ( IPA ) C3H8O3 Lit
156 Lactic Acid   Ml
157 Lactoza   Kg
158 Lead Acetat Basic Pb(CH3COO)2PbOH Kg
159 Lead Acetat Trihydrat Pb(CH3COO)2.3H2O Kg
160 Lead Cromat   Kg
161 Lead II Oxit PbO Kg
162 Lead Nitrat Pb(NO3)2 Kg
163 Lead Oxit red Pb3O4 Kg
164 Lead pear ( chì hạt ) Pb Kg
165 Lead Power ( Chì bột ) Pb Kg
166 Lithium Sunphat   Kg
167 Lithium Hydroxit   Kg
168 Malachit Green   Kg
169 Magnesium Cabonat MgCO3 Kg
170 Magnesium Chlorua MgCl2 Kg
171 Magnesium Hydroxit Mg(OH)2 Kg
172 Magnesium Metal (dạng sợi) Mg Kg
173 Magnesium Metal (dạng bột) Mg Kg
174 Magnesium Nitrat Mg(NO3)2 Kg
175 Magnesium Sunfat (K) MgSO4 Kg
176 Magnesium Sunphat.7H2O MgSO4.7H2O Kg
177 Magnessium oxit MgO Kg
178 Mangan Chlorua MnCl2 Kg
179 Mangan IV Oxide MnO2 Kg
180 Mangan Sunphat MnSO4 Kg
181 Manitol   Kg
182 Mercury Hg Kg
183 Mercury Bromua HgBr Kg
184 Mecury Chlorua  HgCl2 Kg
185 Mecury Iodide HgI2 Kg
186 Mecury II Nitrat Hg(NO3)2 Kg
187 Mercury I Nitrat Hg2(NO3)2 Kg
188 Mercury Sunphat HgSO4  
189 Methanol   Lit
190 Methyl Iso Butyl keton C6H12O Lit
191 Methyl orange   Kg
192 Methyl red   Kg
193 Methylen Blue    Kg
194 Mono Chlo Acetic acid   Kg
195 Murexit C8H8O6S6 Kg
196 N – Butanol   Kg
197 N – Heptane   Lit
198 N – Hexan   Lit
199 N – Octanol   Kg
200 N – Pentan   Lit
201 N – Propanol   Lit
202 Naphthalen   Kg
203 Naphthylamin C10H9N Kg
204 Ninhydrin C9H4O3.H20 Kg
205 Niken Chlorua NiCl2 Kg
206 Niken Nitrat NiNO3 Kg
207 Niken Sunphat NiSO4 Kg
208 Niken oxit NiO Kg
209 Oleic acid C18H34O2 Lit
210 Orange IV   Kg
211 Oxalic Acid   Kg
212 O – Toludin   Kg
213 PAN C15H11N3O Kg
214 Parafin Oil   Lit
215 Peptone   Kg
216 Perchlorid Acid HClO4 Lit
217 Phenol C6H5OH Kg
218 Phenol Phthalein C20H14O4 Kg
219 Photphoric Acid H3PO4 Lit
220 Photpho red P Kg
221 Potassium Acetat   Kg
222 Potassium Bromat KBrO3 Kg
223 Potassium Bromua KBR Kg
224 Potassium Cacbonat ( Anhydrous )  K2CO3 Kg
225 Potassium Chlorat KCLO3 Kg
226 Potassium Chlorua KCl Kg
227 Potassium Chromat K2CrO4 Kg
228 Potassium Di Chromat K2Cr2O7 Kg
229 Potassium Di Hydrophotphat KH2PO4 Kg
230 Potassium Feri Cyanua K3Fe(CN)6 Kg
231 Potassium Fero Cyanua K4FeCN6 Kg
232 Potassium Florua  KF Kg
233 Potassium Hydro Cacbonat KHCO3 Kg
234 Potassium Hydrogen Phthalat   Kg
235 Potassium Hydrogen Sunphat KHSO4 Kg
236 Potassium Hydrophotphat K2HPO4 Kg
237 Potassium Hydro Sunphit KHSO3 Kg
238 Potassium Hydroxit KOH Kg
239 Potassium Iodua KI Kg
240 Potassium Iot dat KIO3 Kg
241 Potassium Nitrat KNO3 Kg
242 Potassium Per Manganat KMnO4 Kg
243 Potassium Per Iodat KIO4 Kg
244 Potassium Per Sunphat K2S2O8 Kg
245 Potassium Pyro Sunphat K2S2O7 Kg
246 Potassium Oxalat   Kg
247 Potassium Sodium Tartrat KNaC4H4O6 Kg
248 Potassium Sunphat K2SO4 Kg
249 Potassium thio Cyanide KSCN Kg
250 Propionic acid   Lit
251 Pyrogalic Acid   Kg
252 Resorcinol   Kg
253 Salisylic Acid   Kg
254 S¾t bét (Fe Powder) Fe Kg
255 Silicagel Indicator   Kg
256 Silver Sunphat AgSO4 Kg
257 Silver Nitrat AgNO3 Kg
258 Soda lim ( Vôi Soda )   Kg
259 Sodium Acetat ( Khan) NaCH3COO Kg
260 Sodium Acetat (Nước) NaCH3COO.3H20 Kg
261 Sodium Benzoat – AR C7H5O2 Kg
262 Sodium Bromua NaBr Kg
263 Sodium Cacbonat Na2CO3 Kg
264 Sodium Chlorat NaClO3 Kg
265 Sodium Chlorua NaCL Kg
266 Sodium Citrat NaC6H7O7 Kg
267 Sodium Di hydro photphat NaH2PO4 Kg
268 Sodium Dodecy Sunphat   Kg
269 Sodium di ethyl dithio carbamate   Kg
270 Sodium Hydro Photphit NaH2PO2 Kg
271 Sodium Di Thionit Na2S2O4 Kg
272 Sodium Florua NaF Kg
273 Sodium hexan meta photphat Na(PO3)6 Kg
274 Sodium Hydro Carbonat NaHCO3 Kg
275 Sodium Hydro Sunphat NaHSO4 Kg
276 Sodium Hydro Sunphit NaHSO3 Kg
277 Sodium Hydroxit NaOH Kg
278 Sodium Hypochlorua NaOCl Kg
279 Sodium Iodide NaI Kg
280 Sodium meta borax NaBO2 Kg
281 Sodium Meta Bi Sunphit Na2S2O5 Kg
282 Sodium molypdat   Kg
283 Sodium Nitrat NaNO3 Kg
284 Sodium Nitrit NaNO2 Kg
285 Sodium Nitro oxit   Kg
286 Sodium Oxalat Na2C2O4 Kg
287 Sodium Per oxit Na2O2 Kg
288 Sodium Photphat Na3PO4 Kg
289 Sodium Pyro Sunphat Na2S2O7 Kg
290 Sodium Pyro Photphat Na4P2O7 Kg
291 Sodium Salicilat   Kg
292 Sodium Silicat Na2SiO3.9H2O Kg
293 Sodium Stanat Na2SnO3 Kg
294 Sodium Sunfide Na2SO3 Kg
295 Sodium Sunfua Na2S Kg
296 Sodium Sunphat Anhydrous Na2SO4 Kg
297 Sodium Tetra Borax Na2B4O7.10H2O Kg
298 Sodium thio Cyanyde NASCN Kg
299 Sodium Tungstate Na2WO4.2H2O Kg
300 Sodium Thio Sunphat Na2S2O3 Kg
301 Sodiumdiethyl dithio carbamate   Kg
302 Succinic Acid C4H6O4 Kg
303 Sucrose (Saccazoza)   Kg
304 Sunfamic Acid H2NSO3 Kg
305 Sunfanilic acid NH2C6H4S kg
306 Sunfua ( Lưu Huỳnh ) S Kg
307 Sunfuaric Acid H2SO4 Lit
308 Sunfua Salisilic Acid C7H6O6S2 Kg
309 Tanic acid   Kg
310 Tartaric Acid C4H6O6 Kg
311 Tert buthanol   Kg
312 Tetra Chlorua Cacbon CCl4 Lit
313 Thymol C10H14O Kg
314 Thio ure CH4N2S Kg
315 Tin Chloride SnCl2 Kg
316 Tin Granular Sn Kg
317 Tin power   Kg
318 Tin Sunphat SnSo4 Kg
319 Tinh bột tan (C6H10O5)n Kg
320 Titan Chlorua TiCL4 Kg
321 Titan oxit TiO2 Kg
322 Toluen C6H5CH3 LÝt
323 Tri Butyl Photphat C12H27O4P Lit
324 Tri chlo Acetic Acid C13CCOOH Lit
325 Tri Chlo Ethylen   Kg
326 Tri Ethanol Amine (C2H5OH)3N Kg
327 Tri ethyl amin   Lit
328 TrilonB (AR) EDTA Kg
329 Twen 80   Kg
330 Twen 20   Kg
331 Urea H2NCOHN2 Kg
332 Xylen C6H4(CH3)2 Kg
333 Xylenol Orange   Kg
334 Zinc Acetat   Kg
335 Zinc Chlorua ZnCl2 kg
336 Zinc Nitrat Zn(NO3)2 Kg
337 Zinc Oxit 95%  ZnO Kg
338 Zinc Power Zn Kg
339 Zinc Pear Zn Kg
340 Zinc Sunphat ZnSO4 Kg
341 Zirconnium oxit ZrO Kg
342 Picric (OH)C6H2(NO3)3 Kg
343 Zirconnium oxit Chloride   Kg
       

 

hoa chat tinh khiet xilong
Hóa Chất Tinh Khiết Xilong Chemical

 

Địa chỉ liên lạc mua hóa chất tinh khiết Xilong Chemical :

Công ty TNHH TM Tân Phú Trung

Địa chỉ:

539/35 Lũy Bán Bích F.Phú Thạnh Q.Tân Phú TPHCM

Điện thoại: 028.3860.9465 – 028.3860.6917

Di động: 0932.522.166 Mr.Trung – 0909.952.166 Ms.Liên – 0902.728.288 Ms Thoa

Email: tanphutrung.vn@gmail.com

Website: http://hoachatsg.com

 

 

Xilong-Chemical-Co-Ltd
Thùng Hàng Hóa Chất Tinh Khiết Xilong